Szukaj
Close this search box.

Spis treści

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną w sklepie PAKADO https://pakado.pl

 

1. Postanowienia ogólne

 

 1. Postanowienia zawarte w tym dokumencie określają zasady realizacji zakupów w sklepie internetowym Pakado prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem https://pakado.pl (zwany dalej “Sklep”).
 2. Sprzedającym jest PAKADO s.c.
  Katarzyna Bujalska
  Paulina Molenda
  NIP: 5272717418 (zwany dalej PAKADO) z siedzibą w Warszawie, ul. Elektoralna 26/147
  00-892 Warszawa (zwany dalej “Sprzedawcą”).
 3. Adresatami tego Regulaminu są klienci korzystający ze sklepu https://pakado.pl
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w sklepie w ramach realizacji zapisów niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest w celach, w zakresie i na podstawie podstaw i zasad wskazanych w polityce prywatności zamieszczonej na stronie https://pakado.pl. W polityce prywatności znajdują się przede wszystkim określone zasady odnoszące się do przetwarzania danych osobowych przez Administratora na stronie internetowej https://pakado.pl, ze wskazaniem podstaw, celów i zakresu przetwarzania danych osobowych a także praw osób, których te dane dotyczą, oraz informacje dotyczące stosowania plików cookies i narzędzi analitycznych na stronie internetowej https://pakado.pl. Użytkowanie strony internetowej Sklepu PAKADO, w tym również dokonywanie zakupów odbywa się na zasadzie dobrowolności. Analogicznie związane z tym podawanie danych osobowych przez użytkownika Sklepu, Zamawiającego lub Klienta odbywa się dobrowolnie, z uwzględnieniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy i obowiązki ustawowe Sprzedawcy). Przy wszelkich kwestiach związanych ze sprzedażą Produktów realizowanych za pośrednictwem Sklepu, Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą listownie na adres:

  PAKADO s.c.
  Katarzyna Bujalska
  Paulina Molenda

  ul. Elektoralna 26/147
  00-892 Warszawa

   lub elektroniczną na adresy:
  paulina@pakado.pl
  kasia@pakado.pl

 5. Sprzedający realizuje swoje usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Usługi świadczone są za pośrednictwem Sklepu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
 7. Wymogiem umożliwiającym złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie PAKADO jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i zaakceptowanie jego zapisów przy realizacji Zamówienia. Integralną częścią Umowy sprzedaży jest Regulamin obowiązujący aktualnie w momencie składania Zamówienia.
 8. Każdy towar dostępny za pośrednictwem Sklepu i oferowany do sprzedaży jest fabrycznie nowy, pozbawiony wad fizycznych i prawnych oraz wprowadzony na rynek polski zgodnie z prawem.
 9. Podane w Sklepie informacje są zaproszeniem Klientów do złożenia oferty zawarcia umowy zgodnie z art. 71 KC. Nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu art. 66 KC.
 10. Do korzystania ze Sklepu konieczne jest aby Klient dysponował sprzętem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, właściwie skonfigurowaną przeglądarką internetową w bieżącej lub wcześniejszej wersji: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, m.in. z włączoną obsługą JavaScript, oraz aktywne i właściwie skonfigurowane konto e-mail.
 11. Klient zobowiązuje się nie przekazywać treści zakazanych przez prawo, w tym takich, które propagują przemoc, zniesławiają lub naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 

2. Usługi elektroniczne w Sklepie

 

 1. Usługi Elektroniczne dostępne są w ramach Sklepu w następujących formach: Konto oraz Formularz zamówienia.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Konta Klienta następuje na czas nieoznaczony z momentem potwierdzenia przez Sprzedawcę rejestracji Konta Klienta i jest oferowane nieodpłatnie.
 3. Aby założyć Konto Klienta, konieczne jest dokonanie dobrowolnej i bezpłatnej rejestracji, co następuje po wypełnieniu i przesłaniu do Sprzedawcy Formularza Rejestracyjnego. Podstawę prawidłowości wypełnienia Formularza Rejestracyjnego stanowi wypełnienie wszystkich jego pól obowiązkowych, posługując się prawdziwymi, kompletnymi i dotyczącymi Klienta danymi i informacjami.
 4. Klient przed wysłaniem Formularza Rejestracyjnego, za pomocą zaznaczania jego odpowiedniego pola, deklaruje, że przeczytał niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia.
 5. W każdej chwili i bez podania przyczyny Klient ma możliwość usunięcia Konta (rezygnacji z Konta Klienta) poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy m.in za pośrednictwem poczty elektronicznej na poniższy adres:

  paulina@pakado.pl lub
  kasia@pakado.pl

  lub też pisemnie na adres:

  PAKADO s.c.
  Katarzyna Bujalska
  Paulina Molenda

  ul. Elektoralna 26/147
  00-892 Warszawa

 6. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Klienta przepisów niniejszego Regulaminu oraz na skutek nieskutecznego wezwania Klienta do zaniechania ww. naruszeń, Sprzedawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym. Odpowiednia wiadomość na ten temat będzie przekazana Klientowi na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.
 7. Klient wraz z dodaniem do elektronicznego koszyka pierwszego produktu korzysta z narzędzia jakim jest formularz zamówienia. 
 8. Aby prawidłowo złożyć zamówienie należy:

  1. dokonać wyboru produktu, który ma być przedmiotem zamówienia, kliknąć “dodaj do koszyka”, w następnej kolejności “przejdź do koszyka” i “przejdź do kasy”; 
  2. prawidłowo wypełnić formularz zamówienia wpisując prawdziwe i dokładne dane odbiorcy zamówienia, a także adresu, na który wybrany produkt ma zostać dostarczony. W następnej kolejności należy wybrać rodzaj przesyłki, oraz dane do faktury – jeśli są inne niż dane odbiorcy; 
  3. kliknąć przycisk “kupuję i płacę”;
  4. opłacić zamówienie wybranym przez siebie sposobem płatności w określonym terminie.
 9. Świadczona w ramach Formularza Zamówienia Usługa Elektroniczna jest nieodpłatna i ma charakter jednorazowy, kończący się wraz ze złożeniem Zamówienia.

 

3. Zawieranie umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu PAKADO

 1. Przyjmowanie zamówień odbywa się przez stronę www.pakado.pl i jest możliwe przez całą dobę, każdego dnia w roku. 
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi po złożeniu przez Klienta Zamówienia  za pomocą Formularza Zamówienia Sklepie Pakado.
 3. Widoczne na stronie sklepu ceny produktów wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają cenę netto i brutto. Wiążąca cena to ta, która została potwierdzona przez Sprzedawcę po złożeniu i skompletowaniu Zamówienia.
 4. W czasie procesu składania zamówienia, Klient określa sposób dostawy i informacje o adresie/odbiór towaru, sposób płatności.
 5. Rabaty są udzielane indywidualnie. Klient widzi je w koszyku, Formularzu Zamówienia, a także na Koncie Klienta.
 6. Do obowiązków Klienta należy – przed wysłaniem zamówienia – zapoznanie się i akceptacja regulaminu i jego postanowień.
 7. Na skuteczność dokonania Zamówienia wpływa właściwe uzupełnienie Formularza Rejestracji, który jest akceptowany przez Sprzedawcę i na jego podstawie zostaje utworzone Konto Klienta, a następnie prawidłowe podanie wszystkich niezbędnych danych w Formularzu Zamówienia.
 8. Jeżeli podane dane będą niepełne, Sprzedający ma możliwość skontaktowania się z Klientem w celu uzupełnienia danych. Jeżeli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Zamówienie może zostać anulowane.
 9. Zatwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji ma miejsce poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail. Komunikat ten zawiera ustalone przez strony postanowienia zawartej Umowy Sprzedaży a także dane wpisane przez Klienta w Formularzu Zamówienia W razie stwierdzenia przez Klienta błędów w złożonym Zamówieniu, jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę..
 10. Otrzymanie przez Kupującego potwierdzenia otrzymania Zamówienia jest jednoznaczne z przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zawarcia Umowy Sprzedaży złożonej przez Klienta.
 11. Składane za pośrednictwem pakado.pl zamówienia nie podlegają zmianom, z wyjątkiem sytuacji, gdy Sprzedawca wyrazi na to zgodę.

 

4. Sprzedaż

 1. Umowa sprzedaży obejmuje swoim zakresem zobligowanie Sprzedającego do dokonania przeniesienia własności Towaru na rzecz Klienta i do jego wydania a także zobowiązanie do dokonania przez Klienta odbioru Towaru i uiszczenia odpowiedniej płatności.

 2. W ramach akcji promocyjnych Sprzedawca ma prawo do przeprowadzania akcji reklamowych, mających na celu w szczególności obniżenie ceny na dany Towar lub Usługę tylko do określonego dnia lub wyczerpania zapasu Towaru objętego promocją.

 3. Nawiązanie Umowy sprzedaży ma miejsce w chwili otrzymania potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia Klienta.

 4. Dostarczenie Produktów ma miejsce:
  -Przy opcji dotyczącej wyboru dostawy za pośrednictwem przewoźnika, zgodnie z przepisami firmy spedycyjnej.
  -Z kolei w sytuacji osobistego odbioru Produktów przez Klienta w miejscu i czasie ustalonym w danym momencie (drogą mailową lub telefoniczną).
  – Natomiast w przypadku dostawy przez Pakado – zgodnie z potwierdzonymi z Zamawiającym uzgodnieniami.

 5. Na etapie składania zamówienia Zamawiający zostaje poinformowany o szczegółach dotyczących Dostawy i ewentualnych kosztach z nią związanych.

 6. Wydanie produktów następuje w terminie nie wcześniejszym niż po uregulowaniu płatności przez Klienta, za wyjątkiem sytuacji, gdy strony ustalą inaczej.

 7. Zatwierdzenie wydania Kurierowi produktów celem doręczenia ich Klientowi, może odbyć się poprzez przesłanie e-maila na adres poczty elektronicznej Klienta.

 8. Zagrożenie związane z losowym zaginięciem lub uszkodzeniem produktów, z chwilą ich wydania, przechodzi na Klienta.

 9. Przy opcji dostawy przeprowadzanej za pośrednictwem Przewoźnika, w sytuacji stwierdzenia naruszenia przesyłki, Zamawiający jest uprawniony do żądania od Przewoźnika sporządzenia stosownego protokołu.

5. Płatności

 1. Przy zakupie towaru sprzedawca umożliwia skorzystanie z następujących metod płatności:
  – Dokonanie przelewu na konto Sprzedającego przed wysłaniem przesyłki za pośrednictwem Przewoźnika lub Pakado.
   -Istnieje również opcja dokonania wpłaty osobiście (gotówka, karta kredytowa, przelew tradycyjny – konieczne jest okazanie potwierdzenia przelewu) w ustalonym uprzednio terminie i miejscu po otrzymaniu Zamówienia.

 2. Przy Klientach posiadających długoletnią historię współpracy, Sprzedający na życzenie Klienta może zgodzić się na odroczony termin płatności, wpłacony na konto bankowe Sprzedającego.

 3. Cena za zakupiony produkt podana jest w cenach brutto wyrażonych w złotych polskich i uwzględnia wartość podatku VAT, nie obejmuje jednak ewentualnych kosztów dostawy produktu i wybranej przez Klienta formie płatności, które obciążają Klienta.

 4. Do kosztów dostawy Produktu Sprzedawca może zastosować rabat.
  Koszt dostawy Towaru jest przedstawiany Klientowi po złożeniu przez niego zamówienia przesyłając stosowną wiadomość e-mail przez Sprzedawcę. Po ich zaakceptowaniu następuje podwyższenie wartości złożonego przez Klienta Zamówienia o koszt Dostawy Produktów.

 5. Całkowita wartość zamówienia ma charakter wiążący dla Sprzedawcy i Klienta.

 6. Do Klienta zostaje wysłane potwierdzenie e-mailowe przyjęcia Zamówienia po złożeniu Zamówienia, zatwierdzeniu formy dostawy Produktów i zaksięgowaniu wpłaty, o ile nie jest ona odroczona.

6. Realizacja zamówienia i dostawa

 1. Obsługa i realizacja przez Sprzedawcę zleceń następuje na podstawie kolejności wpływania zleceń. Termin realizacji zlecenia liczony jest od kolejnego dnia roboczego następującego po dniu zaakceptowania zamówienia lub zaksięgowania płatności.
 2. Przewidywany termin realizacji zamówienia, obejmujący w głównej mierze czynności związane z przygotowaniem zamówienia, tj. skompletowanie, spakowanie i przekazanie do przewoźnika, jest ustalony osobno dla każdego zamówienia. W przypadku, kiedy Sprzedawca nie będzie mógł zrealizować zamówienia z przyczyn związanych z niedostępnością zamówionego produktu, niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji. W przypadku, gdy Sprzedawca otrzymał płatność z góry, dokona zwrotu Klientowi całej uzyskanej od niego kwoty pieniężnej.

 3. W przypadku realizacji zamówienia odbieranego osobiście przez Klienta pod adresem Sprzedawcy, jego realizacja następuje zaraz po potwierdzeniu. Z Klientami indywidualnie ustalany i potwierdzany jest dokładny termin odbioru Zamówienia.

 4. Świadcząc usługi, Sprzedający poprzez przewoźnika może dostarczyć dany Produkt pod wskazany adres, także poza granicami Polski, pod warunkiem, że dany przewoźnik ten kraj obsługuje.
 5. O terminie realizacji Zamówienia, jak również o przewidywanym terminie dostawy Produktów, klient jest informowany.
 6. Wydawany przewoźnikowi produkt należy zapakować w sposób zapewniający jego ochronę przed uszkodzeniem w czasie transportu.
 7. Klient przy otrzymaniu przesyłki z zamówionym Produktem zobligowany jest do sprawdzenia przesyłki. Po stwierdzeniu uszkodzeniu zawartości przesyłki, braku kompletności przesyłki lub stwierdzeniu niezgodności przesyłki z przedmiotem Zamówienia, klient ma obowiązek natychmiast poinformować o zaistniałej sytuacji Sprzedawcę oraz Przewoźnika oraz w ich obecności sporządzić protokół, oraz wykonać dokumentację fotograficzną. Roszczenia dotyczące uszkodzeń powstałych w czasie transportu zostaną rozpatrzone wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody sygnowanego przez Klienta i Przewoźnika.
 8. Wraz z wydaniem Klientowi przez Sprzedawcę zamówionego produktu, korzyści i obciążenia związane z produktem oraz ryzyko związane z przypadkową utratą lub uszkodzeniem produktu przechodzą na Klienta. Sprzedawca nie ponosi w takim wypadku jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkodę, utratę lub uszkodzenie produktu zaistniałe w okresie od chwili przyjęcia produktu do transportu do chwili jego wydania Klientowi, jak też za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 

7. Reklamacje

 

 1. Reklamacje mogą zostać złożone z tytułu rękojmi.
 2. Jeżeli Klient chce dokonać złoszenia reklamacji powinien wysłać taki dokument listownie na adres pocztowy lub na adres elektroniczny Sprzedawcy.
 3. Dane umieszczone w treści informacji powinny zawierać:
  1. Powodu zgłoszenia reklamacji, okoliczności, rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
  2. Oczekiwań Klienta;
  3. Danych kontaktowych Klienta;

Przy czym powyższe informacje mają jedynie charakter zalecenia – nie mają wpływu na skuteczność reklamacji.

 1. Rozpatrzenie reklamacji z tytułu rękojmi wymaga od Klienta wysłania/dostarczenia reklamowanego produktu do Sprzedawcy, na jego koszt.
 2. Czas rozpatrywania reklamacji przez Sprzedawcę wynosi 14 dni od daty zgłoszenia.
 3. Klient zostanie powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia zwykłym listem lub drogą e-mailową danej reklamacji listem (w zależności od wyrażonej woli Klienta lub sposobu wniesienia przez niego reklamacji).
 4. W przypadku zwrotu środków w związku z otrzymaną reklamacją – zwrot ten nastąpi przelewem lub inną formą za potwierdzeniem odbioru. 

 

8. Ograniczenie odpowiedzialności

 

 1. Sklep Pakado nie ponosi odpowiedzialności za takie kwestie jak: szybkość działania systemu (niezależną od witryny https://pakado.pl, brak możliwości stałego dostępu do systemu online, błędy techniczne i elektroniczne powstałe w czasie dokonywania zakupów, na które Sklep nie ma wpływu.

 

9. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą umieszczenia go na stronie https://pakado.pl.
 2. Korzystanie ze sklepu i złożenie zamówienia za pośrednictwem naszej strony  https://pakado.pl jest jednoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich postanowień regulaminu.
 3. Sprzedawca ma prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu. Czas ich obowiązywania jest tożsamy z chwilą umieszczenia ich na stronie https://pakado.pl.
  Klient powinien na bieżąco weryfikować postanowienia ww. Regulaminu. 
 4. Jeżeli istnieją kwestie nieuregulowane w poniższym Regulamienie, w takiej sytuacji  zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2022 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Sprzedawca ma wyłączne prawo do treści udostępnionych na https://pakado.pl, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwy Pakado, Pakado S.C., znaki towarowe Sprzedającego oraz producentów Produktów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedającemu. Kopiowanie i korzystanie w jakikolwiek inny sposób z jakichkolwiek elementó strony https://pakado.pl i Sklepu bez zgody Sprzedającego jest zabronione.

10. Definicja

 

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 2. Klient – składający, na zasadach określonych w Regulamienie, zamówienie w Sklepie Pakado podmiot, osoba prawna.
 3. Sprzedający –podmiot dokonujący zgodnie z niniejszym Regulaminem sprzedaży produktów za pośrednictwem sklepu podmiot. Sprzedawcą jest 


  PAKADO s.c.
  Katarzyna Bujalska
  Paulina Molenda

  ul. Elektoralna 26/147
  00-892 Warszawa
  NIP: 5272717418

 4. Przedmiot transakcji – opisane i wymienione na stronie https://pakado.pl produkty
 5. Produkt – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa sprzedaży prezentowana w Sklepie
 6. Umowa Sprzedaży – umowa zawarta za pośrednictwem Sklepu Pakado pomiędzy Sprzedającym, a Klentem w rozumieniu Ustawy Kodeks cywilny
 7. Sklep – serwis internetowy, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie na wybrane przez siebie Produkty, dostępny pod adresem https://pakado.pl
 8. Zamówienie – złożone za pośrednictwem Sklepu Pakado oświadczenie woli Klienta, deklarujące jednoznacznie wolę zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności jej warunki, a także rodzaj i ilość Produktu, sposób i koszt dostawy, formę płatności oraz niezbędne do realizacji umowy dane Klienta.
 9. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 019 r. poz. 1145 ze zm.)
 10. Konto – Elektroniczna usługa oznaczona za pomocą indywidualnej nazwy (loginu) i hasła przekazanego przez Usługobiorcę. Jest to zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym przechowywane są dane przekazane przez Usługobiorcę.
 11. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedającego na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Pakado.
 12. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Pakado umożliwiający utworzenie Konta klienta (usługa elektroniczna).
 13. Formularz zamówienia –  formularz  umożliwiający złożenia zamówienia wybranego Produktu dostępny w Sklepie Pakado (usługa elektroniczna).
 14. Dzień roboczy – to jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 15. Dostarczenie – to realizowany za pośrednictwem Przewoźnika proces dostarczania Produktów do wyznaczonego przez Klienta miejsca docelowego.
 16. Przewoźnik – to podmiot świadczący usługi Dostarczania Produktów.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu zwiększenia funkcjonalności przeglądarki internetowej. Dodatkowo gromadzi, przechowuje oraz przetwarza podane przez użytkownika dane osobowe w postaci imienia, nazwiska i adresu e-mail w celach kontaktowych oraz adresy IP w celach statystycznych. Szczegóły